RIKEN RCAI homepage
    Immunogenomics   Laboratory

Laboratory
Home


Current
research


Publication

CV

People

Home > Laboratories > Immunogenomics
Immunogenomics

Lab Members

Group Director Osamu Ohara Research Scientist Takashi Watanabe Yoko Kuroki Special Postdoctoral Researchers Yoshitaka Shirasaki Research Associate Atsushi Hijikata Mai Yamagishi Technical Staff Nobutake Suzuki Atsuo Kobayashi Tomoko Hasegawa Keiko Takahashi Naomi Inagaki Ritsuko Ozawa Fumie Yokoyama Emi Abe Noriko Utsumi Nobuyuki Goto Junior Research Associate Nanako Shimura Student Trainees Asahi Nakahara Masayuki Ishii Administrative Staffs Kazuyo Nomura